Kinh hồng danh sám hối

     

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không đổi thay pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền đức Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ nhân hậu Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán nắm Âm Bồ-tát, Đại cầm cố Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn bộ hiện tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước tức khắc ban cho. 

Nam mô hương Vân mẫu Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trung ương đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh hồng danh sám hối

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, người thương đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát na đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà da đế, ma ha vạc xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô đánh rô, người yêu đề dạ người yêu đề dạ, ý trung nhân đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu khôn xiết nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp nặng nề tìm cầu.

Con ni nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện phát âm Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

HỒNG DANH BẢO SÁM

(Pháp sư Bất Động thuật)

1. TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT

Đại tự đại bi đát chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu giúp hàm thức,

Tướng tốt sáng rỡ dùng nghiêm thân,

Chúng nhỏ chí chổ chính giữa quy mạng lễ.

2. QUY Y TAM BẢO

Nam mô quy y Kim Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

3. PHÁT TÂM TỐI THƯỢNG THỪA

Con nay phát trọng điểm chẳng do tự mong phước báo Nhân, Thiên cùng quả Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị người yêu tát trong quyền thừa.

Con chỉ y theo Tối tối cao phát trung khu Bồ-đề, nguyện cùng chúng sanh vào pháp giới phổ biến một thời gian đồng hội chứng đặng trái Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

4. QUY Y VÔ TẬN TAM BẢO

Nam mô quy y khắp mười phương cùng tận cõi lỗi không tất cả các đức Phật

Nam mô quy y khắp mười phương tận cùng cõi hư không toàn bộ tôn Pháp.

Nam tế bào quy y mọi mười phương tận cùng cõi hỏng không toàn bộ Hiền Thánh Tăng.

5. XƯNG DƯƠNG 10 HIỆU CỦA PHẬT

Nam tế bào Như Lai, Ứng cúng, Chánh thay đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, vắt Tôn. 

6. LỄ 89 HIỆU PHẬT

Nam tế bào Phổ quang đãng Phật.

Nam tế bào Phổ Minh Phật.

Nam mô Phổ Tịnh Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt chiên Đàn hương Phật.

Nam mô chiên Đàn quang quẻ Phật.

Nam tế bào Ma Ni Tràng Phật.

Nam tế bào Hoan hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô độc nhất vô nhị Thiết trần thế Nhạo kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng quang quẻ Phật.

Nam tế bào Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam mô Hải Đức quang quẻ Minh Phật.

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim quang Phật.

Nam tế bào Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi quang đãng Phật.

Nam mô Từ Lực vương Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam mô chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm chiến thắng Phật.

Nam mô hiền lành Thiện Thủ Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam tế bào Quảng trang nghiêm Vương Phật.

Nam tế bào Kim Hoa quang Phật.

Nam tế bào Bảo mẫu Chiếu không Tự trên Lực vương Phật.

Nam mô hư Không Bảo Hoa quang quẻ Phật.

Nam mô lưu giữ Ly trang nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện dung nhan Thân quang Phật

Nam mô Bất Động Trí quang đãng Phật.

Nam mô thu phục Chúng Ma vương vãi Phật.

Nam mô Tài quang Minh Phật.

Nam tế bào Trí Huệ win Phật.

Nam tế bào Di Lặc Tiên quang đãng Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương vãi Phật.

Nam mô rứa Tịnh quang quẻ Phật.

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn vương Phật.

Nam tế bào Nhật Nguyệt quang đãng Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Châu quang đãng Phật.

Nam mô Huệ Tràng win Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự tại Lực vương Phật.

Nam mô Diệu Âm chiến thắng Phật.

Nam mô hay Quang Tràng Phật.

Nam tế bào Quang cố gắng Đăng Phật.

Nam mô Huệ oách Đăng vương vãi Phật.

Nam mô Pháp thắng Vương Phật.

Nam tế bào Tu Di quang Phật.

Nam mô Tu Ma na Hoa quang Phật.

Nam tế bào Ưu Đàm chén bát La Hoa Thù thắng Vương Phật.

Nam tế bào Đại Huệ Lực vương Phật.

Nam tế bào A Súc Tỳ Hoan tin vui Quang Phật

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh vương vãi Phật.

Nam tế bào Tài quang Phật.

Nam mô Kim Hải quang đãng Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự trên Thông vương Phật.

Nam mô Đại Thông quang Phật.

Nam mô tốt nhất Thiết Pháp Tràng Mãn vương Phật.

Nam tế bào Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam tế bào Bảo quang đãng Phật.

Nam tế bào Long Tôn vương Phật.

Nam tế bào Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn tin vui Phật.

Nam tế bào Bảo Hoả Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt quang quẻ Phật.

Nam mô hiện tại Vô dại dột Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Qatar Airways Là Hãng Hàng Không Của Nước Nào? Có Tốt Không?

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam tế bào Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta lưu lại Na Phật.

Nam tế bào Thuỷ Thiên Phật.

Nam tế bào Kiên Đức Phật.

Nam mô cừu Đàn Công Đức Phật.

Nam tế bào Vô Lượng Cúc quang Phật.

Nam tế bào Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam tế bào Liên Hoa quang đãng Du Hí Thần Thông Phật.

Nam tế bào Tài Công Đức Phật.

Nam tế bào Đức Niệm Phật.

Nam tế bào Thiện tên tuổi Công Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng vương vãi Phật.

Nam tế bào Thiện Du bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu chiến thắng Phật.

Nam mô Thiện Du cỗ Phật.

Nam tế bào Châu Tráp chỉnh tề Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du cỗ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. 

7. SÁM HỐI TỘI LỖI

Các đức Phật nạm Tôn mọi trong tất cả quả đât như nắm thường trụ tại trong đời, xin những đức ráng Tôn yêu cầu từ niệm con.

Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến thời điểm này gây phạm những điều tội lỗi, hoặc tự mình làm cho hoặc bảo người làm, hoặc thấy bạn làm mình phấn kích theo.

Đồ đồ của tháp, của hiện nay tiền Tăng, giỏi của tứ chiếng Tăng, hoặc tự bản thân lấy, hoặc bảo tín đồ lấy, hoặc thấy người lấy mình vui mắt theo.

Năm tội vô gián, hoặc tự bản thân làm, hoặc bảo bạn làm, hoặc thấy người làm mình phấn kích theo.

Mười điều bất thiện, hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy tín đồ phạm mình vui mừng theo.

Bao nhiêu tội chướng của nhỏ gây chế tạo ra, hoặc tất cả che che hoặc không bịt giấu, xứng đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng những ác thú khác, đoạ vào vùng biên địa, hạng hạ tiện, kẻ ác kiến.

Những tội chướng đáng bị đoạ vào các nơi khổ báo như thế, nay bé đều sám hối.

8. HỒI HƯỚNG CĂN LÀNH

Nay các đức Phật cầm cố Tôn đề nghị chứng biết đến con. Bé lại đối trước các đức Phật vắt Tôn bạch lời này:

Hoặc đời này của con, hoặc đời không giống của bé đã từng thao tác bố thí, hay duy trì gìn giới pháp vào sạch, nhẫn đến thí đến loài chim muông một cố gắng cơm.

Hoặc đã từng tu hạnh thanh tịnh tất cả bao nhiêu căn lành, thành quả chúng sanh tất cả bao nhiêu căn lành, tu hành đạo Bồ-đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát vai trung phong vô thượng Phật trí gồm bao nhiêu căn lành; hiệp đội so đếm tính lường tất cả căn lành thảy phần nhiều hồi nhắm đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Các tiên phật trong thuở thừa khứ, vị lai và hiện tại cách thức hồi hướng như vậy nào, con cũng hồi hướng như thế đó.

9. TỔNG KẾT nhị ĐOẠN TRƯỚC

Những tội lỗi con đều sám hối.

Các phước lành con vội tuỳ hân (vui theo).

Với cùng thỉnh Phật công huân,

Trí mầu vô thượng nguyện thuần buộc phải ngay.

Các tiên phật khứ, lai, hiện nay tại.

Trong chúng sanh chiến hạ Đại Thánh vương.

Biển khơi công đức ko lường.

Con nay quy mạng nguyện thường xuyên lễ tin.

10. LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Trong từng nào mười phương cõi nước

Cả cha đời những đức Pháp vương

Con dùng tía nghiệp tịnh xương (sạch tốt)

Khắp lễ toàn bộ mười phương vẹn tuyền

Sức thần oai vệ Phổ hiền lành hạnh nguyện.

Trước Như Lai khắp hiện tại tự thân,

Mỗi thân lại hiện trằn thân,

Thân thân lễ khắp sát trần thế Tôn.

11. XƯNG TÁN NHƯ LAI

Trong một trần có trần số Phật.

Đều ở trong hội bực thượng nhân.

Khắp cùng pháp giới mảy trần.

Sâu tin chư Phật số đông thường đầy trong

Biển âm nhạc đều cần sử dụng trọn vận,

Diệu ngữ điệu vô tận mọi vang,

Vị lai cả kiếp thảy toàn (tất cả)

Ngợi khen Phật đức biển cả ngàn cực kỳ sâu!

12. QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Tràng hoa đẹp cực kỳ xinh thơm ngát,

Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,

Như cơ đồ giỏi trang hoàng,

Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng

Y buổi tối thắng thuộc hương về tối thắng.

Với đuốc đèn, hương thơm phấn, mùi hương xông

Đều những như Diệu Cao Phong (núi Tu-di).

Cúng nhịn nhường chư Phật nhỏ đồng dâng lên

Tâm chiến thắng giải mông mênh bé dụng,

Phật ba đời thảy cũng tin kiên (tin chắc)

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,

Cúng nhường nhịn chư Phật khắp miền mười phương.

13. SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Các tội vạ xưa con lầm lỡ,

Do tham sảnh muôn thuở khiến nên,

Từ thân ngữ ý sinh lên,

Nay nhỏ cả thảy gần như bền sám luôn.

14. TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Bậc Nhị thừa: Học cùng Vô học,

Các bọn chúng sanh khắp dọc mười phương

Như Lai Bồ-tát thảy toàn,

Có bao công đức nhỏ càng vui ưa.

15. THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Thế gian đăng trong mười phương nước

Lúc về tối sơ thành được Bồ-đề,

Nay bé đều thỉnh một bề,

Giảng truyền diệu pháp vuốt ve quần sanh.

16. THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Các đức Phật ý muốn toan nhập diệt,

Con chí thành mải miết ân cần:

Cúi muốn ở mãi kiếp trần,

Làm cho lợi lạc mọi quần sinh linh.

17. PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG

Bao nhiêu phước cúng dường, lễ tán,

Thỉnh sinh hoạt đời thuộc giảng pháp luân,

Vui theo, sám hối hận thiện căn,

Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ-đề.

18. QUY NHÂN THỪA VÀ TỔNG KẾT

Con nguyện lấy đức dầy thắng lợi,

Hồi phía chân pháp giới tối cao,

Tánh, tướng mạo Tam Bảo nắm nào,

Hải ấn Tam-muội dung vào Tục, Chân.

Biển công đức không nghĩ tới như thế,

Nay bé đều đem để hồi về:

Dưới mang lại muôn các loại nương kề,

Cùng bé đồng chứng Bồ-đề đạo chân

Bao nhiêu chúng chỗ thân, khẩu, ý

Lòng mê lầm móng nghĩ về sân, si,

Chê bai chánh pháp Mâu-ni

Thân trung tâm phạm quấy kể gì phải chăng

Như trên nghiệp chướng tội thâm,

Nguyện hủy hoại hết ác trung ương chẳng còn

Trí huệ mọi đầy tròn pháp giới,

Độ chúng sanh chẳng năn nỉ gian lao,

Hư không nhân loại dẫu hao,

Chúng sanh, phiền óc với như thế nào nghiệp tầm thường (cùng tận).

Nay nhỏ hồi hướng rộng lung,

Cũng như tư pháp vô cùng vô biên!

Nam tế bào Đại Hạnh Phổ hiền Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần). 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt gần như đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc tê nào khác loại không đâu mà!

Cái ko nọ nào xa loại sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu nuốm thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng xong xuôi đó mà,

Sạch dơ, thêm sút cũng là chân không

Ấy vậy cần xét thông gần như lẽ,

Như lỗi không dung nhan vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng ghẻ lạnh như thế,

Lục è kia cũng nói là không.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó đề nghị tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung khu chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng buộc phải đạo mầu!

Tam cố Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy phần đông nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp bắt buộc đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy buộc phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế,

Ba la tăng yết đế, ý trung nhân đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG sanh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc kim cương tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương rất Lạc thế giới Đại tự Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán rứa Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại vắt Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích-ca,

Phật A-di-đà,

Mười phương chư Phật,

Vô thượng Phật pháp,

Cùng Thánh hiền lành Tăng,

Đệ tử nhiều năm lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng trĩu nề,

Tham giận kiêu căng,

Si mê lầm lạc,

Ngày nay dựa vào Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành trung tâm sám hối,

Thề tránh điều dữ,

Nguyện thao tác làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật bệnh,

Tâm không phiền não,

Hằng ngày an vui tu tập,

Pháp Phật nhiệm mầu,

Để mau ra khỏi luân hồi,

Minh trọng điểm kiến tánh,

Trí huệ sáng sủa suốt,

Thần thông tự tại,

Đặng cứu giúp độ các bậc tôn trưởng,

Cha mẹ, anh em,

Thân bởi quyến thuộc,

Cùng toàn bộ chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. 

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin rước hồi hướng phần nhiều miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo thành ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam tế bào Tây phương rất Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, cung kính trước Phật, chân thành đọc tụng, kinh... Với xưng danh hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe pháo Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, dân chúng an lạc. 

Thứ nguyện: cầu an đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua dịch khỏi, thân trọng điểm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát trọng tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: mong siêu hương thơm linh ..... Cùng chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương dựa vào sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất hết sức thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả, vạc lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay chỉnh tề trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 


Chuyên mục: Du lịch