Mẫu đăng ký tạm trú

     
trình làng tin tức - Sự kiện thương mại dịch vụ Công giấy tờ thủ tục Hành bao gồm Phổ Biến lao lý Giải Đáp Công Dân tróc nã Nã - Truy tra cứu
*
*
*
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

TỜ KHAI vắt ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên:..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 3. Giới tính:................................................................................................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

7. Vị trí thường trú:...............................................................................................................................................................................................................................................

8. Khu vực tạm trú:...........................................................................................................................................................................................................................................................

9. Vị trí ở hiện tại tại:...................................................................................................................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:................................................................................................................................................................................................

11. Họ, chữ đệm cùng tên nhà hộ:.................................................................................... 12. Quan hệ giới tính với công ty hộ:…………….

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký tạm trú

13. Số định danh cá nhân/CMND của nhà hộ:

14. Văn bản đề nghị(2):...........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Những thành viên vào hộ mái ấm gia đình cùng thế đổi:

TT

Họ, chữ đệm

và thương hiệu

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, chỗ làm việc

Quan hệ với người dân có thay đổi

Quan hệ với

chủ hộ

…..,ngày…....tháng....năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ câu chữ và ký, ghi rõ chúng ta tên)

…..,ngày…..tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

…..,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

…..,ngày....tháng...năm…

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

Xem thêm: Giới Thiệu

(2) Ghi rõ ràng, rõ ràng nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; bóc hộ; chứng thực thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp hiện tượng tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 biện pháp Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 chế độ Cư trú.

(4) Áp dụng so với trường hợp tín đồ chưa thành niên, người tinh giảm hành vi dân sự, tín đồ không đủ năng lượng hành vi dân sự có chuyển đổi thông tin về cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT02 ban hành


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN ĐỒNG Ý

CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Dùng đến công dân việt nam định cư ở quốc tế

về nước ta thường trú)

Kính gửi (1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm cùng tên vào hộ chiếu/ sách vở do quốc tế cấp:...........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên Việt Nam:..........................................................................................................................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 4. Giới tính:.............................................................................................

5. Số định danh cá nhân/CMND:

Số điện thoại (nếu có):....................................................... E-mail (nếu có):...........................................................................................................

6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có):.......................................................................................................................................................................................

7. Số hộ chiếu/Giấy tờ đi lại thế giới do quốc tế cấp:

Số:.................................................................................................................................................... …… Ngày cấp: …………..…/………..…./……….……………

Cơ quan tiền cấp:.......................................................................................... có giá trị cho ngày:…………..…/…..……..…./……….………….…

8. Nghề nghiệp, nơi thao tác ở nước ngoài trước khi nhập cư Việt Nam:...........................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. địa điểm cư trú ở nước ngoài trước khi nhập cư Việt Nam:....................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Chỗ ở bây giờ ở Việt Nam:....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Nơi ý kiến đề xuất đăng cam kết thường trú:.................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Tóm tắt quá trình sinh sinh sống và thao tác từ khi sinh ra mang đến nay:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ ràng, nạm thể địa chỉ chỗ ở)

Nghề nghiệp,

nơi làm việc

13. Họ, chữ đệm cùng tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, khu vực làm việc, địa điểm ở hiện giờ của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Trẻ em dưới 14 tuổi cùng kiến nghị đăng ký kết thường trú (họ, chữ đệm cùng tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, tình dục với phiên bản thân):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết những ngôn từ khai trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước điều khoản về nội dung khẳng định của mình./.


Chuyên mục: Du lịch