Quy trình thiết kế chương trình du lịch

     
1. Lịch trình du lịch2. Xây đắp chương trình du lịch3. Điều hành chương trình du lịch4. Giá cả và giá bán của chương trình du lịch